Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Folk Song In A Chocking Voice


Câu Hò Nghẹn Giọng                Folk Song In A Chocking Voice

miền tây không có mùa nước nổi         the Miền Tây doesn’t have the High Water Season
nhớ bông điên điển rực vàng                longing for the bright golden Sesbania sesban 
thôi rồi đồng tháp an giang                   done for the Đồng Tháp  and An Giang Region   

bao nhiêu con đập chặn dòng               the current by countless dams chocked         
con sông dãy chết                                 the river in its death throes grasped               
rồi đây khi mùa khô đến                       on the day the dry season arrives       
nước biển tràn vào mặn chát                 it’s the briny seawater intrusion time   
thương cây lúa chết khô trên đồng        pity the dry rice stalks in the paddy     
những khu vườn xơ xác                         the gardens, orchards looking raggedy 
bao con người cơ cực long đong           so many people forlorn and needy        

câu hò nghẹn giọng                               the folk song’s choking melody         
cô gái cửu long                                      the Mekong Delta ’s young lady       

Huỳnh Minh Lệ                                   Huỳnh Minh Lệ                                           
16.10.2015                                             [translated by Thái Vĩnh Khiêm]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét